Privacyverklaring

Jong-en-Aut, gevestigd aan Kinheim 385, Zwanenburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Jong-en-Aut is aangesloten bij klachtenportaal zorg, id nummer 1182. 

Contactgegevens:
Jong-en-Aut
Kinheim 385, Zwanenburg
020-3417076 / 06-21423850


Persoonsgegevens die wij verwerken
Jong-en-Aut verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van ons aanbod en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • BSN
  • Bankrekeningnummer
  • zorgverzekering


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jongenaut@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Jong-en-Aut verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

.         Het onderhouden van contact;

·         Een goede en efficiënte dienstverlening;

·         Beheer van het cliëntenbestand;

·         Het verrichten van administratieve handelingen;

·         Het bieden van begeleiding op maat;

·         Verbetering van de dienstverlening;

·         Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;

·         Facturering;

·         Nakoming van wettelijke verplichtingen;


Geautomatiseerde besluitvorming
Jong-en-Aut neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Jong-en-Aut) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Jong-en-Aut bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Jong-en-Aut zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Jong-en-Aut zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale of de medische bewaarplicht.

Belangrijkste bewaartermijnen:

Gegevens
Ondersteuningsplannen: 15 jaar
Andere gegevens (dossiers) die vanuit overheidswege (bijv. belastingdienst) beschikbaar moet blijven: 7 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Jong-en-Aut verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Jong-en-Aut blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Toestemmingsverklaring

Jong-en-Aut vraagt de cliënt voor het opvragen, uitwisselen en inventariseren van informatie ten behoeven van de zorgverlening en voor het inzage door auditoren een toestemmingsverklaring te ondertekenen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Jong-en-Aut gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Jong-en-Aut en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar jongenaut@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Jong-en-Aut wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Jong-en-Aut neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via jongenaut@gmail.com.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25-10-2019.

Jong-en-Aut kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen. De recentste versie van de privacyverklaring kunt u op onze website vinden.